MASSAGE
it's what the body needs!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden – Healthy-013
Om de behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak voor een behandeling met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.

Artikel 1: Toepassing van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangaande het leveren van dienstverlening die Healthy-013 aangaat met cliënten. Opdrachten zijn pas aanvaard nadat deze mondeling zijn overeengekomen en door Healthy-013 schriftelijk zijn bevestigd. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Afwijkingen van de voorwaarden zijn alleen geldig, wanneer die afwijking schriftelijk zijn vastgelegd in een door beide partijen getekende verklaring/aanvullende overeenkomst.

Artikel 2: Definities
Onder cliënt wordt verstaan: de persoon aan wie op grond van een met deze gesloten overeenkomst een dienst wordt geleverd.
Onder dienstverlening wordt verstaan: voedingsvoorlichting, het opstellen van een advies, instrueren, motiveren en begeleiden van de cliënt bij het volgen van het advies, het geven van diverse massages, het geven van energetische therapieën.
Onder dienstverlener wordt verstaan: alle medewerkers van Healthy-013.
Onder overmacht wordt verstaan: een situatie waarin Healthy-013, al dan niet als gevolg van financiële omstandigheden, de werkzaamheden uit de met de cliënt gesloten overeenkomst niet (volledig) kan verrichten vanwege beperkte beschikbaarheid of hulpmiddelen (o.a. transportmiddelen, ruimte).

Artikel 3: Algemeen
Healthy-013 behandelt de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 4: Basis
Healthy-013 kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren, begeleiden en behandelen. In het laatste geval houdt Healthy-013 de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding / behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 5: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Healthy-013 hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Healthy-013 geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Healthy-013 gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de voorgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Healthy-013 de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Healthy-013 is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Healthy-013 beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
Healthy-013 behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Healthy-013 noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Healthy-013 verstrekt zijn.

Artikel 8: Geheimhouding
Healthy-013 is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim, dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
Persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door Healthy-013 en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen Healthy-013 en cliënt. Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Rapportage aan derden kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
Healthy-013 is niet gerechtigd de informatie die haar door de cliënt ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval Healthy-013 voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. Indien door Healthy-013 derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

Artikel 9: Kosten
De cliënt is gehouden aan betaling van de kosten aan Healthy-013 die in verband staan met de dienstverlening, zoals overeengekomen tijdens het intakegesprek. De kosten zullen door Healthy-013 rechtstreeks aan de cliënt in rekening worden gebracht. De betaling van deze kosten aan Healthy-013 dienen aan het eind van de behandeling per pin of per Tikkie direct te worden voldaan. De cliënt ontvangt een digitale PDF-factuur voor de geleverde diensten.
Bij afname van meer rittenkaarten, is de cliënt gehouden aan betaling vooraf in één of twee termijnen.
Bij afname van diensten/producten die online via de website worden aangeboden, is de cliënt gehouden aan directe betaling via de betaalstructuur op de website voorafgaande aan de te leveren dienst of product.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Healthy-013 heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding en/of de behandeling van Healthy-013 is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Healthy-013 sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de door Healthy-013 verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Healthy-013.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Healthy-013 verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Healthy-013 nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Healthy-013 om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Healthy-013 te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Healthy-013 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 12: Einde overeenkomst
De overeenkomst kan worden beëindigd in één van de volgende gevallen:
- Bij overlijden van de cliënt
- Indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, in surseance verkeert, of komt te vallen onder toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen
- Indien de cliënt ernstig nalatig is ten opzichte van Healthy-013 en laatstgenoemde de dienstverlening onder mondelinge en schriftelijke bevestiging al dan niet met onmiddellijke ingang beëindigt
- Indien de behandeling zal zijn voltooid, dan wel in onderling overleg wordt stopgezet
- Bij onethisch gedrag van de cliënt in de richting van de medewerkers van Healthy-013

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Healthy-013 is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. 

Algemene Voorwaarden
Download hier de Algemene Voorwaarden van Healthy-013
Algemene Voorwaarden.pdf (587.53KB)
Algemene Voorwaarden
Download hier de Algemene Voorwaarden van Healthy-013
Algemene Voorwaarden.pdf (587.53KB)
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn